Det har länge varit en pågående diskussion angående vad Sökmotoroptimering och Content Marketing har för relation till varandra.

Diskussionen har lett till att synen på Content Marketing är en ersättare för SEO, eller att Google har gått över till att värdesätta Content marketing istället för SEO.

 
content-marketing-seo-separata
 
Detta är dock ett synsätt som inte riktigt stämmer, istället borde man se dessa två som beroende av varandra. Problemet när man ser begreppen som motpoler eller alternativ till varandra är att det blir svårt att se helheten på ett givande sätt. Det går till exempel inte att implementera SEO utan att använda sig av Content marketing, och för att kunna skapa bra Content marketing så behöver man SEO. Själva problemet med att man inte kommer till rätta med sin SEO eller Content marketing beror antagligen just på att man separerar dem från varandra och inte ser sambandet.
 
 
content-marketing-seo-ihop
 
Den skillnad som finns mellan SEO och Content marketing är främst att SEO är en mer teknisk och smalare teknik, medan Content marketing är vidare och mer svårdefinierat. Men för att kunna använda sig av SEO på ett större plan så behöver man anpassa det till Content marketing, precis som man behöver anpassa det innehåll man tar fram i Content marketing till, till exempel, specifika sökord som man tar fram i SEO’n. Det är på så sätt de överlappar och är beroende av varandra, just för att det är olika tekniker som behöver komplettera varandra för att fungera som bäst.

Det finns flera mer konkreta exempel på hur SEO och Content marketing fungerar tillsammans. Vi utgår ifrån de olika delarna inom SEO, då det är den smalare av de två teknikerna, och går igenom en för en hur SEO och Content marketing fungerar tillsammans inom dessa delar. De tre största delarna inom SEO är tillgänglighet, innehåll och länkar.

SEO-sokmotoroptimering

Innehåll

Den första delen inom SEO som är viktig är hemsidans innehåll. Det är viktigt att innehållet är relevant, inte upprepande, placerat rätt och strukturerat rätt på hemsidan rent tekniskt. Ett steg inom detta är att ta reda på vad de tänkta besökarna till hemsidan använder sig av för sökord. När man tagit reda på dessa så implementerar man dem på sidan, och denna del är det som blir Content marketing, då man tar fram innehållet. Därefter så behöver man ta reda på vilka av nyckelorden som genererar besökare, och utefter det åter igen anpassa innehållet där det behövs. Nyckelorden behövs alltså för att Content marketing ska bli bra, de behöver inkluderas i det innehåll som man skapar för att innehållet ska kunna generera besökare och öka konverteringsgraden.

En annan viktig aspekt inom innehållsdelen är hur man använder sig av till exempel taggar för rubriker och meta-beskrivningar. Man bör även se till att ha unika och relevanta titlar på alla sidor.

Tillgänglighet

För att hemsidan ska vara så pass tillgänglig som möjligt så är det viktigt att man har koll på hur väl hemsidan är indexerad av sökmotorer. Man underlättar indexeringen genom att ha en sitemap tillgänglig på hemsidan, använda sig av aktuella URL:er som innehåller beskrivande ord. Det är även viktigt att man har alternativ till sådant innehåll som alla användare kanske inte ser. Sådant innehåll kan till exempel vara bilder eller innehåll som är byggt i Flash eller Javascript till viss del. En bra lösning för detta är att se till att alltid ha alternativ-texter till bilderna på hemsidan och att även generera innehåll som alternativ till det innehåll som är skapat i Flash eller med hjälp av java-script.

Detta är viktigt ur en Content marketing-vinkel då en stor del av Content marketing handlar om UX (User Experience). För att se till att användarupplevelsen blir så bra som möjligt så behöver man ta hänsyn till bland annat de punkter som nämnts ovan. En sida som visar text med en förklarande bild, men utan att användaren ser den förklarande bilden eller vet om att den saknas försämrar användarupplevelsen.

Länkar

Länkar till hemsidan är en del av SEO som inte bara kräver arbete på sidan utan även arbete utåt. Arbetet underlättas om innehållet på hemsidan är så pass bra att andra hemsidor vill länka dit, och det är där som Content marketing kommer in. Genom att skapa bra innehåll med hjälp av Content Marketing så ökar möjligheterna att få till bra länkar till hemsidan.

Det är även viktigt att komma ihåg den interna länkningen på hemsidan. Ur SEO-perspektiv så ska hemsidan inte vara djupare än tre nivåer, besökaren ska alltså kunna nå allt innehåll via tre klick från startsidan. Det är även lättare för sökmotorer att indexera hemsidan om den har en grund och tydlig struktur. Även här så blandas Content Marketing in då syftet från båda tekniker är att med hjälp av struktur och utformning göra innehållet så lättillgängligt och förståeligt som möjligt för både användare och sökmotorer.

Man kan alltså säga att allting i slutändan handlar om innehåll. För att kunna jobba med SEO så behöver man innehåll att utgå från och arbeta med, och det är genom att applicera SEO-metoder på innehåll som man verkligen kan se till att uppnå en bra Content Marketing.

Om vi lägger upp det lite mer steg för steg så kan man säga att man först arbetar med Content marketing för att ta fram ett välanpassat innehåll, bland annat inkluderande nyckelord som är en del av och tagits fram med hjälp av SEO. Målet med innehållet är att det ska vara lättillgängligt, relevant och rätt utformat. När man gjort detta så banar man vägen för de andra delarna inom SEO, som innefattar att följa upp hur väl nyckelorden används av besökare som kommer in på sidan, och man kan även följa upp hur väl Content marketing fungerar genom att se vad för innehåll som genererar en ökad konverteringsgrad.

Kommentera eller dela artikeln: